อุปกรณ์วัด Multiparameter Photometer for Laboratories

 

Multiparameter Photometer for Laboratories

HI 83200 is one of the most versatile photometers on the market. Just one meter measures up to 44 methods critical to analyzing water quality.

The optical system of HI 83200 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.

HI 83200 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process. This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters
Light Detector silicon photocell
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Alkalinity 0 to 500 mg/L (ppm) as CaCO3 EDTA Colorimetric HI 93755-01
Aluminum 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) Aluminon HI 93712-01
Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93700-01
Ammonia MR 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93715-01
Bromine 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) DPD HI 93716-01
Calcium 0 to 400 mg/L (ppm) Oxalate HI 937521-01
Chlorine Dioxide 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) Chlorophenol Red HI 93738-01
Chlorine, Free 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) DPD HI 93701-01
Chlorine, Total 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) DPD HI 93711-01
Chromium VI HR 0 to 1000 µg/L Diphenyl-
carbohydrazide
HI 93723-01
Chromium VI LR 0 to 300 µg/L Diphenyl-
carbohydrazide
HI 93749-01
Color of Water 0 to 500 PCU Colorimetric
Platinum Cobalt
Copper HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Bicinchoninate HI 93702-01
Copper LR 0 to 1000 µg/L Bicinchoninate HI 95747-01
Cyanuric Acid 0 to 80 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93722-01
Fluoride 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) SPADNS HI 93729-01
Hardness, Ca 0.00 to 2.70 mg/L (ppm) (as CaCO3) Calmagite HI 93720-01
Hardness, Mg 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) (as CaCO3) EDTA Colorimetric HI 93719-01
Hydrazine 0 to 400 µg/L p-Dimethyl-
aminobenzaldehyde
HI 93704-01
Iodine 0.0 to 12.5 mg/L (ppm) DPD HI 93718-01
Iron HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Phenantroline HI 93721-01
Iron LR 0 to 400 µg/L TPTZ HI 93746-01
Magnesium 0 to 150 mg/L (ppm) Calmagite HI 937520-01
Manganese HR 0.0 to 20.0 mg/L (ppm) Periodate HI 93709-01
Manganese LR 0 to 300 µg/L PAN HI 93748-01
Molybdenum 0.0 to 40.0 mg/L (ppm) Mercaptoacetic Acid HI 93730-01
Nickel HR 0.00 to 7.00 g/L Photometric HI 93726-01
Nickel LR 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93740-01
Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Cadmium Reduction HI 93728-01
Nitrite HR 0 to 150 mg/L (ppm) Ferrous Sulfate HI 93708-01
Nitrite LR 0 to 1.15 mg/L (ppm) Diazotization HI 93707-01
Oxygen,
Dissolved (DO)
0.0 to 10.0 mg/L (ppm) Winkler HI 93732-01
Ozone 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) DPD HI 93757-01
pH 6.5 to 8.5 pH Phenol Red HI 93710-01
Phosphate HR 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93717-01
Phosphate LR 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) Ascorbic Acid HI 93713-01
Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
Potassium HR 20 to 200 mg/L (ppm) Turbidimetric
Tetraphenylborate
HI 93750-01
Potassium LR 0.0 to 20.0 mg/L (ppm) Turbidimetric
Tetraphenylborate
HI 93750-01
Potassium MR 10 to 100 mg/L (ppm) Turbidimetric
Tetraphenylborate
HI 93750-01
Silica 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) Heteropoly blue HI 93705-01
Silver 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93737-01
Sulfate 0 to 100 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93751-01
Zinc 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Zincon HI 93731-01
  • Accessories
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740036P Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
Reagents & Standards
HI 93755-01 Alkalinity, Colorimetric Method (100 Tests)
HI 93712-01 Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93715-01 Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-01 Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93716-01 Bromine, DPD Method (100 Tests)
HI 93738-01 Chlorine Dioxide, Chlorophenol Red Method (100 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93723-01 Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-01 Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93702-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93722-01 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93729-01 Fluoride LR, SPADNS Method (100 Tests)
HI 93720-01 Hardness Calcium, Calmagite Method (100 Tests)
HI 93719-01 Hardness, Magnesium, EDTA Method (100 Tests)
HI 93704-01 Hydrazine (100 Tests)
HI 93718-01 Iodine, DPD Method (100 Tests)
HI 93721-01 Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93746-01 Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93709-01 Manganese HR, periodate method (100 Tests)
HI 93748-01 Manganese LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93730-01 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93726-01 Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93740-01 Nickel LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93728-01 Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93708-01 Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93707-01 Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93732-01 Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93757-01 Ozone, DPD Method (100 Tests)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93717-01 Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93750-01 Potassium, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93737-01 Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93751-01 Sulfate, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93731-01 Zinc, Zincon Method (100 Tests)
HI 93755-03 Alkalinity, Colorimetric Method (300 Tests)
HI 93712-03 Aluminium, Aluminon Method (300 Tests)
HI 93715-03 Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93700-03 Ammonia LR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93716-03 Bromine, DPD Method (300 Tests)
HI 93738-03 Chlorine Dioxide, Chlorophenol Red Method (300 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 93723-03 Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93749-03 Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93702-03 Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 95747-03 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (300 Tests)
HI 93722-03 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93729-03 Fluoride LR, SPADNS Method (300 Tests)
HI 93720-03 Hardness Calcium, Calmagite Method (300 Tests)
HI 93719-03 Hardness, Magnesium, EDTA Method (300 Tests)
HI 93704-03 Hydrazine (300 Tests)
HI 93718-03 Iodine, DPD Method (300 Tests)
HI 93721-03 Iron HR, Phenanthroline Method (300 Tests)
HI 93746-03 Iron LR, TPTZ Method (300 Tests)
HI 93709-03 Manganese HR, periodate method (300 Tests)
HI 93748-03 Manganese LR, PAN Method (300 Tests)
HI 93730-03 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (300 Tests)
HI 93726-03 Nickel HR, Photometric Method (300 Tests)
HI 93740-03 Nickel LR, PAN Method (150 Tests)
HI 93728-03 Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93708-03 Nitrite HR, ferrous sulphate method (300 Tests)
HI 93707-03 Nitrite LR, diazotization method (300 Tests)
HI 93732-03 Reagents for 300 tests (DO)
HI 93757-03 Ozone, DPD Method (300 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 93717-03 Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93713-03 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93706-03 Phosphorous, amino acid method (300 Tests)
HI 93750-03 Potassium, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93705-03 Silica (300 Tests)
HI 93737-03 Silver, Pan Method (300 Tests)
HI 93751-03 Sulfate, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93731-03 Zinc, Zincon Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us