อุปกรณ์วัด Multiparameter Photometer for Chemical Manufacturers

Multiparameter Photometer for Chemical Manufacturers

The chemical manufacturing industry creates a multitude of environmental impacts; it is one of the largest users of natural resources. In order to respect government regulation requirements, all manufacturers must monitor and control their emissions.

Chemical manufacturers use a variety of water quantities, depending on the product manufactured and production processess.

The primary uses of water are for non-contact cooling, steam applications, and product processing. The production of various chemicals requires different amounts of water. For example, producing silicon-based chemicals requires large quantities of water, yet the top manufactured chemicals by volume (including nitrogen, ammonia, phosphoric acid) require far less water during production. Throughout the industry, more than 80% of the water used for cooling and steam is recycled. Processes of water recycling varies widely, and need to be strictly monitored and controlled in order to meet regulations.

HI 83211 is a multiparameter bench meter that measures twenty-one methods essential for chemical manufacturing analysis.  It has five channels allowing for a wide range of tests.

The optical system of HI 83211 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.

HI 83211 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process. This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters.
Light Detector silicon photocell
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Aluminum 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) Aluminon HI 93712-01
Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93700-01
Ammonia MR 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93715-01
Chromium VI HR 0 to 1000 µg/L Diphenylcarbohydrazide HI 93723-01
Chromium VI LR 0 to 300 µg/L Diphenylcarbohydrazide HI 93749-01
Copper HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Bicinchoninate HI 93702-01
Copper LR 0 to 1000 µg/L Bicinchoninate HI 95747-01
Cyanuric Acid 0 to 80 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93722-01
Iodine 0.0 to 12.5 mg/L (ppm) DPD HI 93718-01
Iron HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Phenantroline HI 93721-01
Iron LR 0 to 400 µg/L TPTZ HI 93746-01
Molybdenum 0.0 to 40.0 mg/L (ppm) Mercaptoacetic Acid HI 93730-01
Nickel HR 0.00 to 7.00 g/L Photometric HI 93726-01
Nickel LR 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93740-01
pH 6.5 to 8.5 pH Phenol Red HI 93710-01
Phosphate HR 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93717-01
Phosphate LR 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) Ascorbic Acid HI 93713-01
Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
Silica 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) Heteropoly blue HI 93705-01
Silver 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93737-01
Zinc 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Zincon HI 93731-01
  • Accessories
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740036P Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
Reagents & Standards
HI 93712-01 Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93712-03 Aluminium, Aluminon Method (300 Tests)
HI 93700-01 Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-03 Ammonia LR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93715-01 Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-03 Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93723-01 Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93723-03 Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93749-01 Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-03 Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93702-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93702-03 Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 95747-01 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 95747-03 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (300 Tests)
HI 93722-01 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93722-03 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93718-01 Iodine, DPD Method (100 Tests)
HI 93718-03 Iodine, DPD Method (300 Tests)
HI 93721-01 Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93721-03 Iron HR, Phenanthroline Method (300 Tests)
HI 93746-01 Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93746-03 Iron LR, TPTZ Method (300 Tests)
HI 93730-01 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93730-03 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (300 Tests)
HI 93726-01 Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93726-03 Nickel HR, Photometric Method (300 Tests)
HI 93740-01 Nickel LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93740-03 Nickel LR, PAN Method (150 Tests)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 93717-01 Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93717-03 Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93713-01 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93713-03 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93706-03 Phosphorous, amino acid method (300 Tests)
HI 93705-01 Silica (100 Tests)
HI 93705-03 Silica (300 Tests)
HI 93737-01 Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93737-03 Silver, Pan Method (300 Tests)
HI 93731-01 Zinc, Zincon Method (100 Tests)
HI 93731-03 Zinc, Zincon Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us